ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. DEFINITIES
1. Coachen met Honden: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden, Ernst-Jan en Joyce van Wijk.                                              2. Deelnemer: de wederpartij van Coachen met Honden die een product of dienst afneemt.

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Coachen met Honden als opdrachtnemer optreedt.

2. Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Coachen met Honden uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd zijn.

3. Indien één of meer  bepalingen in  deze  algemene voorwaarden op enig moment  geheel  of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3. Scholing
1. Na inschrijving van deelname aan een cursus of opleiding volgt er een kennismakingsgesprek, de definitieve inschrijving is afhankelijk van de uitslag van dit  gesprek.

2. Het staat Coachen met Honden vrij om op basis van het kennismakingsgesprek te besluiten de kandidaat niet te laten deelnemen aan de cursus of opleiding.

3. Deelnemers zijn ingeschreven wanneer ze schriftelijk te kennen hebben gegeven zich in te schrijven voor het betreffende scholingsonderdeel met de vraag of Coachen met Honden de inschrijving en factuur administratief willen afhandelen.

4. Na  inschrijving  ontvangt  de  deelnemer  een  digitale 1e termijnfactuur. Deze factuur dient binnen 14 dagen  te  worden voldaan. De 2 termijnfactuur dient betaald te zijn 4 weken voor  aanvang  van  de  activiteit. De deelnemer kan uitsluitend aan de training deelnemen als vooraf de factuur is voldaan binnen de betalingstermijn.

5. Met  deelnemers die  vooraf  duidelijk  te  kennen  geven  het  volledige  bedrag  niet  in  één  keer te kunnen betalen worden individuele afspraken rondom gespreide betaling gemaakt.

6. Door het betalen van de factuur verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden.

7. Bij te late betaling of annulering worden er administratiekosten van € 95,- in rekening  gebracht. Bij een eventuele incassoprocedure worden de kosten voor incasseren bij de deelnemer in rekening gebracht.

8. Bij te late betaling kan de deelnemer geen rechten aan zijn inschrijving ontlenen. Het staat Coachen met Honden dan vrij een ander op die plaats te laten deelnemen aan de activiteit waarvoor de betaling verlaat is.

9. Annuleren kan alleen per e-mail.

10. De annuleringstermijn voor de opleiding en de cursus is 12 weken voor de startdatum. Daarna is restitutie van het volledige bedrag niet meer mogelijk. je bent dan wel € 100,- administratiekosten verschuldigd.

11. De opleiding en cursus kunnen alleen als geheel gevolgd worden.

12. Wanneer een deelnemer de opleiding of cursus door omstandigheden moet onderbreken is er geen restitutie mogelijk. Wel kan de deelnemer aansluiten tijdens de volgende opleiding, cursus of workshop.

13. Coachen met Honden heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere afspraak data, met opgave van redenen, te verzetten.

14. Coachen met Honden verplicht zich de  coaching en andere activiteiten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

15. Coachen met Honden draagt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van lichamelijk of persoonlijk letsel ten gevolge van deelname aan activiteiten door Coachen met Honden gegeven.

16. Coachen met Honden is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, van of aan de eigendommen van de deelnemer. Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Bo Vertelt, dienen te worden vergoed.

Artikel 4. AANSPRAKELIJKHEID
1. Het deelnemen aan de activiteiten van Coachen met Honden is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan de gezondheid van de deelnemer wordt geadviseerd om de huisarts te raadplegen. Bij twijfel aan de gezondheid van de hond wordt geadviseerd om de dierenarts te raadplegen. De specifieke klacht van een deelnemer dient gedeeld te worden met de docent. De deelnemer of diens wettelijk vertegenwoordiger blijft te allen tijde zelfverantwoordelijk.

2. Coachen met Honden verplicht zich de activiteiten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Coachen met Honden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van lichamelijk of persoonlijk letsel alsmede indirecte gevolgen daarvan, ten gevolge van deelname aan de activiteiten van Coachen met Honden.

3. Coachen met Honden is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, van of aan de eigendommen van de deelnemer. Schade die door de deelnemer aan eigendommen van Bo Vertelt te  worden toegebracht, dienen te worden vergoed door de deelnemer of diens wettelijk vertegenwoordiger.

Artikel 5. KLACHTENREGELEMENT
1. Bij Coachen met Honden wordt gewerkt volgens een aantal afspraken over, eerlijkheid, openheid, vertrouwen en respect. Een gevoel van veiligheid bieden aan iedere deelnemer is altijd de eerste intentie.

2. Ernst-Jan en Joyce van Wijk, eigenaren van Coachen met Honden, houden zich aan de  ethische  code voor coaches  volgens  SKJ-registratie  en  de stichting AAIZOO. Bij een klacht over de werkwijze van Ernst-Jan of Joyce van Wijk kunt u dit met hen bespreken, zodat we samen kunnen kijken wat er nodig is om de klacht te herstellen.

Artikel 6. COPYRIGHT EN RECHTEN
1. Alle teksten op  de  website  en  in blogs  van Coachen met Honden (tenzij expliciet vermeld) zijn het exclusieve eigendom van Coachen met Honden  en zijn beschermd onder Nederlandse en internationale copyright-wetgeving. Alle teksten op de website en in blogs van Coachen met Honden (tenzij expliciet vermeld) alsmede alle materialen, teksten, audio instructies en cursusmaterialen die worden verstrekt  tijdens  coaching  in het exclusieve eigendom van Coachen met Honden en zijn beschermd onder Nederlandse en internationale copyright-wetgeving. Bij publicatie is altijd naamsvermeldingen vermelding van de website www.coachen methonden.nl verplicht in het artikel of in het colofon van de uitgave.

 Artikel 7. TOEPASSELIJK RECHT
1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen welke naar aanleiding van een overeenkomst mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.

Artikel 8. HUISHOUDELIJK REGLEMENT
1. Coachen met Honden gaat er van uit dat je een geldige aansprakelijkheidsverzekering hebt. Indien je met je eigen hond deelneemt blijf je verantwoordelijk voor jouw hond.